Logo Aplikace GDPR
Přihlášení   
 

Registrace nového účtu zákazníka

 
 
Tato aplikace Vám byla doporučena...
Vyplňte prosím jednu z následujících možností, označených * 
 
 
 
 
 
 
Nový uživatel - základní identifikační údaje a údaje k přihlášeníJedná se o kontaktní osobu pro záležitosti GDPR, která bude zadávat informace k záznamům o činnostech zpracování údajů.
 
Pole označené * je nutné vyplnit!
 
*    *  
 
*  
 
*  
 
*  
 
 
Základní údaje o právnické/fyzické osobě zákazníka (pro účely fakturace)
Pole označené * je nutné vyplnit!
 

Zvolte druh organizace:* 

  
 

Základní informace:

*  
 
Načíst údaje z ARES dle IČO/RČ (volitelné)
 
*  
 
 
 
  /    
 

Kontaktní adresa (sídlo)

 
 
    
 

Varianta platby za zpřístupnění funkcí pro vedení Záznamů o činnostech zpracování podle čl. 30 (dle počtu zaměstnanců):* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky (EULA)

Poskytovatelem služeb Aplikace GDPR je společnost Lift Group, s.r.o., sídlem Ostrava, Teslova 1125, PSČ 702 00, IČO: 03981801, sp. zn. C 61992 vedená u Krajského soudu v Ostravě.
  1. SLUŽBA APLIKACE GDPR JE POMŮCKOU UŽIVATELI PŘI ZAVÁDĚNÍ OPATŘENÍ DLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679. SLUŽBA NEPŘEDSTAVUJE ÚPLNÉ ŘEŠENÍ SOULADU S PRÁVNÍ ÚPRAVOU K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A NEMŮŽE NAHRADIT PRÁVNÍ RADU OHLEDNĚ KTERÉKOLI KONKRÉTNÍ ZÁLEŽITOSTI SPADAJÍCÍ DO JEJÍHO PŘEDMĚTU. UŽIVATEL BY MĚL V PŘÍPADĚ POCHYBNOSTÍ O SPRÁVNOSTI PŘIJATÝCH OPATŘENÍ VYHLEDAT ODBORNÍKA.
  2. Plné využívání služeb je vyhrazeno pro registrované uživatele a je zpoplatněno cenou uvedenou při registraci na dobu jednoho roku od registrace služeb. Neoznámí-li uživatel shora uvedenému poskytovateli nejpozději v den výročí registrace, že na dalším využití služeb nemá zájem, prodlužuje se využívání služeb vždy o jeden rok a to i opakovaně, přičemž roční poplatek za druhý a každý další rok užívání činí 20% z ceny bez DPH, účtované při první registraci. Služba obsahuje možnost si za další úplatu stáhnout a využívat pro vlastní potřebu registrovaného uživatele vzorové dokumenty. Zakoupením takového vzorového dokumentu poskytuje poskytovatel registrovanému uživateli nevýhradní, časově neomezenou a nepřenosnou licenci k úpravám a využití daného vzorového dokumentu pro účely implementace GDPR.
  3. Uživatel je oprávněn přidat dalšího zástupce (v sekci Profil) s přístupem ke službě za uživatele. Uživatel odpovídá za všechny své zástupce.
  4. Uživatel je povinen při registraci uvádět pravdivé, aktuální a úplné identifikační údaje. Poskytovatel si v opačném případě vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelský účet.
  5. Uživatelský účet nelze bez předchozího souhlasu poskytovatele převádět, půjčovat, pronajímat, propachtovat, prodávat ani jakkoli jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Služba je určena pro vnitřní potřebu uživatele a nesmí být využívána ve prospěch třetích osob.
  6. Poskytovatel je oprávněn užívat informace vyplněné uživatelem (uživatelský obsah) pro statistické a obchodní účely.
  7. Služba GDPR aplikace je poskytována „tak jak je“. Poskytovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ani ujištění ohledně funkčnosti a dostupnosti služby, tedy zejména, že bude služba dostupná nepřetržitě (24/7), bude plně funkční, bude prosta chyb a že uživatelský obsah bude vždy dostupný a nedojde k jeho ztrátě či změně.
  8. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli újmu, která vznikne v důsledku nedostupnosti, nefunkčnosti, či omezené dostupnosti nebo funkčnosti služby, ani za ztrátu, neuložení či pozměnění uživatelského obsahu.
  9. Tyto obchodní podmínky a vztah mezi poskytovatelem a uživatelem (a všemi jeho zástupci) se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho norem mezinárodního práva.
  10. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit v přiměřeném rozsahu znění těchto obchodních podmínek, o čemž bude uživatele informovat. Změny obchodních podmínek nabývají účinnosti ke dni, který poskytovatel určí.
12. 6. 2018
 
*  
 
 
 
 
 

Ochrana proti spammovacím robotům* 

 Kolik očí má člověk?